logo-1-1-300x131

Personvernerklæring for A2G

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan A2G samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig:

Administrerende direktør for A2G gruppen AS er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av A2G knyttet til ordinært ansatte og kunder.

NAV er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak vi leverer på oppdrag for NAV. Hordaland fylkeskommune er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for Hordaland fylkeskommune.  Bergen kommune er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for kommunen. 

Formål:

For personopplysninger som gjelder ordinært ansatte er formålet med å behandle personopplysninger knyttet til personaladministrasjon, slik som utbetaling av lønn, registrering av tilstedeværelse, håndtering av sykefravær osv. Personopplysninger knyttet til ansatte innhentes direkte fra den registrerte, samt fra offentlige myndigheter slik som NAV og skatteetaten.

For personopplysninger som gjelder kunder er behandlingsformålet ordrebehandling og leveranse av varer og tjenester. Personopplysninger knyttet til kunder innhentes direkte fra kunden.

For personopplysninger som gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak er formålet med behandlingen å levere en tjeneste i henhold til kontrakt med NAV, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Personopplysninger knyttet til deltakere mottar A2G fra NAV, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. I tillegg innhenter A2G personopplysninger direkte fra deltaker.

Behandlingsgrunnlag:

Personopplysningsloven § 8 a og f

Den registrertes rettigheter:

 • Rett til begrenset behandling: den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.
 • Rett til innsyn: den registrerte har rett til innsyn i personopplysninger som gjelder en selv.
 • Rett til sletting: den registrerte har rett til å be om at A2G retter eller sletter opplysninger om den registrerte når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige
 • Rett til dataportabilitet: den registrerte har rett til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen
 • Retten til å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering: automatiserte avgjørelser er beslutninger som utelukkende baseres på maskinell behandling. Med profilering menes å utføre en maskinell analyse for å vurdere en persons helse, økonomiske situasjon, arbeidsprestasjoner, interesser, adferd eller lignende

Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldende kan du få bistand til dette av A2Gs personvernombud. Se kontaktopplysninger til A2Gs personvernombud nederst.

Behandlingens varighet:

Personopplysninger som A2G behandler knyttet til ansatte vil bli slettet etter 6 måneder etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Unntaket fra dette er personopplysninger som behandles i henhold til regnskapsloven. Personopplysninger som A2G behandler knyttet til A2Gs kunder vil bli slettet ett år etter at siste ordre er registrert. Personopplysninger knyttet til deltakere slettes 3 måneder etter at sluttrapport er sendt NAV.

Sikring av personopplysninger:

A2G lagrer personopplysninger i egnede dataregistre. Alle systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger. Videre gjennomfører A2G jevnlig internkontroll for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med lovverk og prosedyrer.

Utlevering av personopplysninger:

A2G utleverer ikke personopplysninger for ansatte eller kunder til tredje part, med mindre det er et offentlig organ som krav på opplysningene hjemlet i lov. Når det gjelder personopplysninger knyttet til deltakere utleveres opplysningene kun til behandlingsansvarlig, dvs. NAV, Hordaland fylkeskommune eller Bergen kommune.

Personvernombud:

Et personvernombud er en person som er utpekt av en behandlingsansvarlig og godkjent av Datatilsynet. Personvernombudet har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger regelverket for personvern.

Denne innebærer blant annet å:

 • påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger,
 • å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene,
 • å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovverket,
 • å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger, å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig,
 • å gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker, å holde seg orientert om utviklingen innen personvern, og
 • å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette.

Kontaktinformasjon:

Behandlingsansvarlig: Øyvind Bratshaug, epost: oyvind.bratshaug@a2g.no, tlf: 969 17 496

Personvernombud: Wenche Iren Warberg, epost: wenche.warberg@a2g.no, tlf: 408 57 695

Les mer om vår Cookie Policy her

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram