Oppfølging - Studier med støtte

Tiltaket er et tilbud til studenter med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer som trenger individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre høyere utdanning. Tiltaket gir også bistand ved overgang til ordinært lønnet arbeid.

Aktuelle deltakere er personer som

 • har moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller asperger/autismespekterforstyrrelser
 • trenger støtte i sin studiegjennomføring, enten i studievalgsituasjonen, i oppstarten eller underveis i gjennomføringen av studiet
 • har fått godkjent studiet som utdanningstiltak i NAV, eller har fått avklart med NAV at studiet vil bli godkjent som utdanningstiltak. Studiet må være et akkreditert studietilbud (kf. NOKUT).

Studier med støtte har følgende innhold:

 • Individuell veiledning:
  • Støtte- og motivasjonssamtaler
  • Strukturering av hverdagen og studiene, herunder studieteknikk
  • Utvikling av ferdigheter/sosiale ferdigheter
  • Bistand til praktiske oppgaver knyttet til studiet  
  • Rettigheter- og studentvelferdstilbud  
  • Samarbeid med universitet/høyskole og støtteapparat
 • Aktuelle gruppetilbud:
  • Samtalegrupper
  • Simulering av kollokviegruppe
  • Opplæring i akademisk skriving
  • Eksamenstrening
  • Turgruppe
  • Lunsjgruppe
  • Intervjutreningsgruppe

Tilbudet er individuelt tilpasset den enkelte student og er basert på prinsippene i Supported Education (SEd) og for oppfølging ved overgang til arbeid; Individual Placement and Support (IPS).

Tiltaket kan også innebære bistand til å finne arbeid etter fullført utdannelse.

Tiltaket kan vare i inntil 1 år. Tiltaket kan forlenges i ytterligere 1 + 1 år, slik at samlet varighet kan være inntil 3 år. Unntaksvis kan tiltaket ved overgang til arbeid forlenges med ytterligere 6 måneder.

Tiltaket tilbys for studenter i hele Hordaland. Har du spørsmål vedrørende Oppfølging – Studier med støtte ta kontakt med avdelingsleder Eva Enes tlf. nr. 982 38 139  eller fagsjef Wenche Iren Warberg tlf. nr. 408 57 695.

 

Formål: Tilrettelagt bistand og oppfølging for å gjennomføre studier, med målsetting om å få lønnet arbeid

Målgruppe: Arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer som har behov for veiledning og støtte for å gjennomføre utdanning. 

Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelese inntil samlet varighet på 3 år og 6 måneder.

Ytelse: Deltakerne mottar ytelser fra NAV

Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor