Arbeidslivskompetanse for personer med Asperger syndrom

Arbeidslivskompetanse (ALK) er et kurstilbud i AFT tiltaket som er tilrettelagt for personer med Asperger syndrom. Kurset inneholder undervisning i temaer som arbeidslivskunnskap, kommunikasjon, sosiale ferdigheter og stressmestring.

Utgangspunktet for dette faget er at personer med Asperger syndrom ofte har vansker med gjensidig sosial interaksjon og kommunikasjon og har et snevert adferds- og interesserepertoar. Det kommer til uttrykk som vansker med å tilpasse sin atferd i ulike sosiale sammenhenger og vansker med gjensidighet i kommunikasjon. Samlet sett gir vanskene personen omfattende forståelsesvansker. I tillegg er mange med Asperger syndrom svært sårbare for stress. Hvordan vanskene fremtrer, og hva som er stressframkallende, kan variere mye fra person til person, men felles for dem alle er vansker og sårbarhet knyttet til sosialt samspill og organisering av eget liv. Dette gjør at mange strever med å fungere i et arbeidsfellesskap eller en skole- eller studiesituasjon, og på andre arenaer som krever sosial interaksjon og selvstendig fungering.

Undervisningsopplegget i faget ALK skal bidra til at personer med Asperger syndrom får kompetanse innen temaer som de fleste av oss har tilegnet oss og tar for gitt, men som personer med Asperger syndrom trenger å lære.

Hovedtemaene i undervisningen er:

  • Informasjon om Asperger syndrom – bli kjent med egen diagnose
  • Forventninger til adferd i jobb, eller skole
  • Kommunikasjon og kommunikasjonsferdigheter
  • Sosiale situasjoner og samspill
  • Stress og strategier for mestring av stress
  • Bruk av digitale hjelpemidler/ Mine sirkler
  • Planlegging og organisering av hverdagen
  • Ferdigheter som er nødvendig for å fungere i arbeidsfellesskap
  • Skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet

Kurset består av undervisning, opplæring i mestringsstrategier og hjelpemidler for å øke ferdighetene innen de ulike temaene. Det vil også være oppgaver og samtale/diskusjon knyttet til «dagens tema». Lunsjpausen er en del av opplegget som en naturlig arena med trening i sosialt samspill. Undervisningen blir ledet av pedagoger med kunnskap og erfaring med opplæring og tilrettelegging for personer med Asperger syndrom.

I tillegg til gruppeundervisningen får hver person som er med i gruppen én time individuell oppfølging hver uke med en av pedagogene. Den individuelle oppfølgingen dreier seg om videreføring og individuell tilpasning av de temaene som blir behandlet i gruppetimene.

A2G Kompetanse har gjennom flere år jobbet med opplæring og tilrettelegging for personer med Asperger syndrom. De som underviser i ALK og følger opp deltakerne har god kjennskap til hva Asperger syndrom er, hvilke utfordringer som følger av diagnosen og hvordan en kan tilrettelegge for at den enkelte skal kunne mestre sin hverdag.

ALK kan inngå som en del av et AFT-løp. Dette avtales individuelt for hver person.

Har du spørsmål vedrørende ALK ta kontakt med avdelingsleder i AFT Linn Baug på telefonnr. 97513111.