logo-1-1-300x131

Oppfølging autismespekterforstyrrelser (ASD)

Oppfølging autismespekterforstyrrelser (ASD)

Formål: Individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand med sikte på at deltaker får og beholder ordinært lønnet arbeid
Varighet: 6 måneder, med mulighet for forlengelse inntil samlet varighet på 3 å
Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-konto
Målgruppe: Personer med autismespekterforstyrrelser, primært Asperger syndrom, som har behov for bistand for å komme i og beholde ordinært lønnet arbeid

Tiltaket er et tilbud til personer med autismespekterforstyrrelser (ASD), primært Asperger syndrom (AS). Tiltaket skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand med sikte på at deltaker får og beholder lønnet arbeid. Målet er at deltakerne i størst mulig grad skal bli selvforsørget med en varig tilknytning til arbeidslivet.

Deltaker vil få en fast jobbveileder som følger opp deltaker gjennom hele tiltaket. I starten av tiltaket gjennomføres det en kartlegging av deltakers nåsituasjon, ressurser og yrkesønsker. På bakgrunn av dette utarbeider deltaker og jobbveileder sammen en plan for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i tiltaket.

I den første delen av tiltaket vil det for de fleste deltakere være aktuelt å delta på gruppebasert opplæring i arbeidslivskompetanse (ALK-kurs). ALK-kurset går over 20 uker og inneholder opplæring i temaer som sansevarhet, struktur og forutsigbarhet, kommunikasjon, sosialt samspill, jobbsøkerprosessen m.m. For noen deltakere vil det ikke være hensiktsmessig å delta i den gruppebaserte opplæringen. I slike tilfeller vil vi, i samarbeid med NAV og deltaker, lage et individuelt tilpasset opplegg.

Deltaker vil i tiltaket få anledning til å øke sin jobbsøkerkompetanse og jobbveileder vil bistå deltaker med å finne en aktuell arbeidsplass. For noen deltakere vil det være aktuelt å begynne med jobbsøkingsaktiviteter parallelt med ALK-kurset, mens for andre vil det være hensiktsmessig å vente med dette til kurset er gjennomført. Dette tilpasses helt individuelt til den enkeltes behov.

Når et lønnet arbeidsforhold eller en arbeidspraksis med mulighet for lønnet arbeid er etablert, vil jobbveileder følge opp deltaker på arbeidsplassen. Dette kan blant annet innebære bistand til tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjonen, samt veiledning, oppfølging og støtte til både deltaker og arbeidsgiver. For å sikre en varig arbeidstilknytning vil tiltaket normalt fortsette i en periode etter at deltaker er kommet i lønnet arbeid.

Tiltakets lokaler ligger på Møhlenpris i Bergen sentrum, like ved Puddefjordsbroen. Adressen er O.J. Brochs gate 16B, 2. etasje (for ankomst med heis, benytt inngang C). Her vil deltaker jevnlig møte til veiledningssamtaler med sin jobbveileder, samt delta på ALK-kurset.

Har du spørsmål vedrørende Oppfølging autismespekterforstyrrelser (ASD) ta kontakt med avdelingsleder Camilla Luneng på telefon 91921557 eller fagsjef Wenche Iren Warberg på telefon 40857695.

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram