logo-1-1-300x131

Avklaring

Avklaring

Formål: Individuell systematisk kartlegging og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet.
Varighet: 4 uker, med mulighet for forlengelse i inntil 12 uker.
Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor.
Målgruppe: Personer med både moderate og omfattende bistandsbehov som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den NAV kan tilby. Dette kan omfatte arbeidssøkere, sykmeldte og personer med nedsatt arbeidsevne.

Avklaring gir en individuell og systematisk kartlegging av deltakers arbeidsevne, samt en vurdering av deltakers eventuelle behov for ytterligere bistand for å få eller beholde arbeid. Gjennom deltakelse i tiltaket får deltaker økt innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. A2G

A2G Kompetanse leverer Avklaring i:

Tjenesteområde A: inkluderer kommunene Bergen, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss, Kvam og Vaksdal.

Tjenesteområde B: inkluderer kommunene Alver, Masfjorden, Austrheim, Fedje, Osterøy, Modalen, Gulen og Solund.

Tjenesteområde C: inkluderer kommunene Stord, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Sveio, Bjørnafjorden, og Austevoll. I enkelttilfeller vil brukere fra Samnanger kommune kunne velge å motta tjenesten i tjenesteområde A.

Tjenesteområde D: inkluderer kommunene Askøy, Øygarden.

I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på Navs bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker. Dette danner grunnlag for å utarbeide en aktivitetsplan som inneholder de avklaringsaktiviteter som deltaker skal gjennomføre i tiltaket. Deltaker vil være aktivt involvert i å utarbeide planen, noe som sikrer at innholdet i tiltaket blir skreddersydd i forhold til hver deltakers individuelle behov.

Alle aktiviteter i tiltaket er valgt ut med tanke på å avklare hva som skal til for å oppnå økt arbeidsdeltakelse. Aktivitetene som gjennomføres i tiltaket skal gi deltaker økt kunnskap om arbeidsmarked og yrker, samt gi økt innsikt i egne ferdigheter, kunnskaper, erfaringer og interesser knyttet til arbeidsdeltakelse. Hoveddelen av tiltaket vil bestå av individuelle aktiviteter, slik som samtaler med veileder, interessekartlegging og karriereveiledning, deltakers egenaktivitet og arbeidsutprøving. I Avklaring tilbyr vi arbeidsutprøving i en ordinær bedrift. Valg av bedrift gjøres sammen med deltaker og baseres på deltakers avklaringsbehov.

Som et supplement til arbeidsutprøving i ordinær bedrift tilbyr vi utprøving av arbeidsevne gjennom SIA-metoden. SIA står for Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning. SIA-metoden består blant annet av tidsavgrensede oppgaver som kartlegger aspekter og ressurser knyttet til arbeidsevne. SIA-metoden er hensiktsmessig å bruke for å avklare arbeidsevne og veilede for valg av yrkesmål for deltakere med helsemessige eller kognitive utfordringer. SIA-metoden kan brukes som eneste metode for utprøving av arbeidsevne for deltakere som ikke kan gjennomføre arbeidsutprøving i en ordinær bedrift, for eksempel deltakere med svært nedsatt funksjonsevne.

Gruppeaktiviteter
I tillegg til de individuelle aktivitetene i Avklaring tilbyr vi også noen gruppeaktiviteter, da vi har erfart at mange deltakere har god nytte av gruppeaktiviteter. Vårt tilbud av gruppeaktiviteter er lagt opp som et utvalg av temasamlinger som kan velges separat ut i fra hver enkelt deltakers behov, og inkluderer blant annet følgende:

Jobbsøkerprosessen
Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarkedet, utforming av CV og søknad, bistand til/informasjon om hvordan legge inn CV på nav.no og andre aktuelle nettbaserte CV-databaser, samt informasjon om intervjusituasjonen.

Arbeidslivskompetanse
Informasjon og veiledning om temaer som rollen som arbeidstaker, rettigheter og plikter i arbeidslivet, formelle og uformelle regler på arbeidsplassen, kommunikasjon, sosial kompetanse og arbeidsglede.

Interessekartlegging
Vi tilbyr interessekartlegging ved hjelp av det nettbaserte interessekartleggingsverktøyet Work Interest Explorer (WIE). Dette verktøyet kan brukes både individuelt og i gruppe. Denne gruppeaktiviteten gir informasjon om WIE som verktøy og opplæring i hvordan dette brukes.

Ved tiltakets slutt skriver vi en rapport til NAV som gir en grundig vurdering av deltakers arbeidsevne, muligheter på arbeidsmarkedet og eventuelle ytterligere behov for bistand for å få eller beholde arbeid.

Har du spørsmål vedrørende Avklaring ta kontakt med avdelingsleder Halvard Stensund på telefon 98262038 eller fagsjef Wenche Iren Warberg på telefon 40857695.

Favicon A2G
Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col-250x300
laptop-phonediamondrockethourglasssyncdownloadcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram